Kallelse till årsmöte 2024

  • 6 mar 2024

Varmt välkommen till BKoS årsmöte 2024!

Årsmötet äger rum onsdagen den 6 mars 2024, klockan 19.00 i Stora Boosalen, Boo Seniorhem Kommunalvägen 2.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga, nu även med revisorernas berättelse och valberedningens förslag (reviderat dokument finns). Du som är medlem tar del av dem genom att logga in här på hemsidan,  klicka på Mitt konto > Dokument. På fliken Mappar klickar du på pilen i rutan under Mapp, och väljer mappen 2024 under Årsmöte.

Mer info och dagordning: Klicka på Läs Mer!

Alla medlemmar är välkomna att delta! Du som fyller minst 12 år i år och har betalat din medlemsavgift under 2023 har rätt att rösta på mötet.

Man kan fram till mötet komma med frågor som kan diskuteras under punkt 13 nedan, men årsmötet kan inte fatta formella beslut kring de frågorna.

Är du intresserad av att bidra och vara en del av vår trevliga styrelse? Kontakta valberedningens ordförande:
Per Parmhed, 073-518 06 61per.parmhed@gmail.com

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inlämnade motioner kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan senast en vecka före mötet.

På årsmötet kommer beslut att fattas kring styrelsens förslag till stadgeändringar (markerade med fetstil nedan):
3 kapitlet ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
1§ Tidpunkt, kallelse
Nuvarande formulering:
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Förslag till ändring:
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

2§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Nuvarande formulering:
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.
Förslag till ändring:
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

 

Förslag till dagordning för mötet (enligt klubbens stadgar):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6. b) Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter med tidpunkt för betalning av dessa.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två (2) revisorer för en tid av två (2) år vardera samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ska väljas omlott så att de ej avgår samma år;
e) ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. Den som väljs får inte stå på omval till styrelsen eller vara revisor;
f) beslut om val av ombud till Stockholms kanotförbunds och Stockholms Skidförbunds årsmöte och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Välkommen!!!