Välkommen till årsmötet 2023-03-30!

  • 23 mar 2023
  • kallelse, årsmöte

Hej och välkommen till årsmötet! Det äger rum torsdagen den 30 mars 2023, klockan 19.00 i Stora Boosalen, Boo Seniorhem Kommunalvägen 2 .

Kallelse har gått ut via mejl till alla medlemmar och nu finns årsmöteshandlingarna klara att ta del av.

Förutom de sedvanliga dvs årsbokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, (nu det rätta dokumentet!) revisionsberättelse och budget kommer också styrelsens förslag till uppdaterad värdegrund och policies samt nya stadgar. Sveriges kanotförbund har tagit fram nya normalstadgar sedan flera år tillbaka, och vi behöver anpassa oss till dem.

Styrelsen har inte heller något förslag till avgifter för 2024 utan menar att det är bättre att de beslutas på årsmötet 2024. Avgifter för 2023 beslutades på årsmötet 2022, och genom att i stället ta beslut samma år som avgifterna ska gälla finns större möjligheter att anpassa dem till det aktuella ekonomiska läget som råder då.

Valberedningens förslag publiceras när det är färdigt.

Klicka på "läs mer" för att se kallelsen och dagordning.

Varmt välkommen till BKoS årsmöte 2023!

Årsmötet äger rum torsdagen den 30 mars 2023, klockan 19.00 i Stora Boosalen, Boo Seniorhem Kommunalvägen 2 .

Alla medlemmar är välkomna att delta! Du som fyller minst 15 år i år och har betalat din medlemsavgift har rätt att rösta på mötet.

Man kan fram till mötet komma med frågor som kan diskuteras under punkt 13 nedan, men årsmötet kan inte fatta formella beslut kring de frågorna.

Är du intresserad av att bidra och vara en del av vår trevliga styrelse? Kontakta valberedningens ordförande:
Per Parmhed, 073-518 06 61, per.parmhed@gmail.com

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.bkos.se senast en vecka före mötet.

Förslag till föredragningslista för mötet (enligt klubbens stadgar):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter med tidpunkt för betalning av dessa.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Inga motioner har inkommit).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två (2) revisorer för en tid av två (2) år vardera samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ska väljas omlott så att de ej avgår samma år.
e) minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Endast för diskussion, inga beslut får fattas.

Välkomna!
Styrelsen